خانه کوچه ماهک، مازندران

ايده و توسعه طراحي

پروژه در زمینی به مساحت 250 متر مربع واقع در محله ای که قطعات مجاور زمین با ویلاهای بومی و تا حدی نو ساز ساخته شده واقع گردیده است. مسئله اول طراحی ویلاهای اقامتی فصلی، مساحت حدودا 100 متر مربع و با بودجه ای محدود بود، مسئله بعدی کشیدگی زمین در راستای شمالی_جنوبی و تامین حداکثری نور و همچنین مواجه صحیح بارش های غربی بود.
باتوجه به ساختار خطی زمین جدا نمودن عرصه های عمومی و خصوصی شکافی در مستطیل اصلی پروژه بوجود آمد که ورودی اصلی بنا را شکل داده و برای رسیدن به در ورودی اصلی بنا بایستی از مسیری باریک که از یک سو به جداره بلند و سفید و از سوی دیگر با درختان و بوته های سرسبز محاط شده است، عبور کرد. پس از خلق یک فضای تقسیم میانی، عرصه ای عمومی به سمت جنوب و حیاط و عرصه خصوصی به سمت شمال و ضلع خلوت و عرصه خدماتی در میان آن دو شکل گرفت. برای هویت (انفرادی) بخشی به ساختار مکعبی پروژه و ایجاد حس تعلق و حس مکان و همچنین برخورد مناسب با اقلیم، برش عرضی و مورب همسان با بافت در خط آسمان طرح اعمال شد تا در نهایت با ویلائی ساده، خالص و آرام به دور از هیاهوی محیط مواجه شویم.
از نکات قابل ذکر دیگر اینکه سعی شده تمامی تابش خورشید با ایجاد جداره ای شفاف در ضلع جنوب و رو به حیاط دریافت شود و برای اتاق خواب ها چشم اندازهای با کاشت تک درخت به وجود آمده است.