خواهيم باليد روزي كه بعد از لرزش زمين مي نشينيم و فوايد آن را به مشاعره مي گذاريم.